Algemene voorwaarden Het Adviesbureau

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, organisatieadvisering, coaching, begeleiding, assessment of andere werkzaamheden tussen ons bureau en opdrachtgevers of cursisten.

1. Annuleringsregeling trainingen en workshops met open inschrijvingen

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door Het Adviesbureau bevestigde e-mail.

1.         Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.

2.        Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.

3.         Annuleren omdat de training van uw keuze vol was toen u inschrijfgeld betaalde, en u geen gebruik wenst te maken van een zekere plaats in de volgende (versie) van deze training, kan tegen teruggave van het volledige bedrag dat u al betaald heeft. Voorwaarde is dat u annuleert binnen een week nadat u medegedeeld is dat u in de huidige training niet geplaatst kunt worden omdat deze vol is en dat u recht hebt op een plaats in de volgende training.

4.        Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.

5.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 ‚Äď 4 genoemd.

2. Annuleren door Het Adviesbureau

1.         Annuleren door Het Adviesbureau in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.

2.        Het Adviesbureau behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor de training of workshop.

3. Personeel

1.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Wij kunnen de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continu√Įteit van de opdracht ongunstig be√Įnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.

4. Trainingen en workshops

1.         Wijze van deelname

 • Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
 • ¬†Het Adviesbureau kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

2.        Keuze trainingslocatie

 • Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd. Het Adviesbureau heeft hier een leidende rol in.
 • Het Adviesbureau zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
 • De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

3.         Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops

 • Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Het Adviesbureau schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
 • Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Het Adviesbureau georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
 • Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
 • Indien overeengekomen dat de verblijfkosten apart in rekening worden gebracht, zullen de verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan Het Adviesbureau in rekening worden gebracht.

4.        Annulering en uitstel in company trainingen en workshops

 • Boven het gestelde in artikel 7 en 8 van de voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
  • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
  • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
  • Annulering of uitstel binnen √©√©n maand voor aanvangsdatum: 100%

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Het Adviesbureau berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5.         Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

 • Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
 • Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Het Adviesbureau verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.        Follow up trainingen en workshops

 • Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de bij een training of workshop behorende follow-up, vervalt het recht op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst.
 • Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet in staat is de bijbehorende follow-up dag(en) te volgen en dit tijdig schriftelijk aan Het Adviesbureau meldt, kan hij in overleg een andere follow-up dag van een soortgelijke training of workshop volgen.

5. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

6. Tussentijdse be√ęindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig √©√©nzijdig be√ęindigen, indien √©√©n van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige be√ęindiging is overgegaan door de opdrachtgever hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Ingeval √©√©n van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te be√ęindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

7. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, training of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

Ingeval van tussentijdse be√ęindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8. Vertrouwelijkheid

Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.

9. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.